eMAIL to Giannis_en I . X . 8 . I . S
I X4_en

J E S U S   C H R I S T s   Face  as it given by NASA s   computer according to Torino s  sheet